O projekcie

Zadanie pod nazwą „W działaniu siła – partycypacja społeczna osób starszych w województwie świętokrzyskim” dofinansowane jest z budżetu państwa, ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Kwota dofinansowania wynosi 120 184,00 zł, a całkowita wartość zadania to 133 684,00 zł.

Okres trwania projektu: 01.05. – 31.12.2022 roku

KOLEJNY NABÓR DOKUMENTÓW DO PROJEKTU TRWAĆ BĘDZIE OD 22 SIERPNIA DO 5 WRZEŚNIA 2022 ROKU

 Cel główny projektu

Celem zadania jest wsparcie 60 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej, w tym osób niepełnosprawnych, z województwa świętokrzyskiego w okresie maj – grudzień 2022 r. w obszarze aktywnej partycypacji społecznej, poprzez wzmocnienie ich kompetencji i umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji działań społecznych na rzecz całego środowiska osób z grupy docelowej i spraw dla niej ważnych oraz nabycia umiejętności w komunikacji on-line.

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Wsparciem w projekcie objęte będzie 60 osób starszych (wiek 60 lat i więcej), nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących w województwie świętokrzyskim, w tym osoby niepełnosprawne.

Wsparcie oferowane w ramach projektu

W ramach projektu zaplanowano działania szkoleniowe oraz animacyjno-doradcze przygotowujące uczestników do roli self-adwokatów, wzmocnienia partycypacji społecznej osób starszych w województwie świętokrzyskim oraz nabycia umiejętności w komunikacji on-line. Realizowane będą również działania animacyjno-doradcze wspierające Uczestników projektu w przygotowaniu wniosków projektowych oraz tworzeniu sformalizowanych i nieformalnych grup działania. Kompleksowe przygotowanie uczestników obejmuje przekazanie wiedzy, nabycie umiejętności, a następnie umożliwienie wykorzystania tego w praktyce i doświadczanie efektów swojej pracy.

W wyniku realizacji działań projektowych przeszkolonych zostanie 60 osób starszych ( w tym niepełnosprawnych) w zakresie prowadzenia działalności społecznej, w tym roli self-adwokata oraz komunikacji on-line. Uczestnicy projektu przygotują 6 wniosków projektowych bądź inicjatyw, które będą mogły być złożone do budżetu obywatelskiego gmin województwa świętokrzyskiego lub innych źródeł finansowania, jak również utworzą 2 grupy sformalizowane działające na rzecz osób starszych lub ważnych dla nich spraw. W ramach projektu opracowane zostaną też materiały szkoleniowe, które udostępnione zostaną dla uczestników projektu oraz innych zainteresowanych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Skip to content