Rekrutacja

Nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu trwa od 22 sierpnia do 5 września 2022 roku.

Szczegóły rekrutacji do projektu zawarte są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć następujące wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne w Biurze projektu (ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce):

1)  Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa i oświadczeniami (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie)

2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych odbiorcy ostatecznego, w tym danych wrażliwych (załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie)

3) W przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – Oświadczenie o niepełnosprawności (załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie).

 

Rekrutacja przebiega  w 2 etapach:

Etap 1 – nabór dokumentów rekrutacyjnych,

Etap 2 – proces kwalifikacji Kandydatów do Projektu, w tym: ocena formalna złożonych dokumentów, analiza przyznanych punktów premiujących dla uprawnionych Kandydatów oraz stworzenie listy Uczestników.

 

Skip to content